در مقام طلب

۳۷ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

به دلت کاز دلت به در نکنم / سخت تر زین مخواه سوگندی

دائم سفرم گرچه اندر حضرم بینی

در جمعم و دور از جمع پیدایم و پنهانم

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو / اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار / من گلی دارم که عالم را گلستان

بنده را نام خویشتن نبود / ما به هر چه لقب دهند آنیم

تنگ چشمان نظر به میوه کنند / ما در آثار صنع حیرانیم

هر گلی نو که در بهار آید / ما به عشق اش هزاردستانیم

سعدیا بی وجود صحبت دوست / همه عالم به هیچ نستانیم

تماشای تو می کردم و غافل بودم / کاز تماشای تو خلقی به تماشای من اند

مرا به کار جهان خود التفات نبود / رخ تو در نظر من چنین خوش اش آراست


حضرت حافظ جان

مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم / که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم


شیخ اجل سعدی

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نیابم ، به قدر وسع بکوشم


شیخ اجل سعدی

اللیل و الخیل و البیداء تعرفنی / و السیف و الرمح و القرطاس و القلم


المتنبی البغدادی